Powrót do strony głównej
Skontaktuj się z namiNasze adresy

 

 

 

 

WITAMY NA STRONIE OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 


 

Od 4 lipca br. rozpoczęliśmy rekrutację do krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Czas trwania terapii - 6 miesięcy.

                                                     Warunki przyjęcia:
                                    - wiek: 18-25 lat
                                    - płeć: kobiety i mężczyźni
                                    - motywacja do pracy nad sobą
                                    - mile widziane wcześniejsze doświadczenie w terapii
                                   Program zakłada dużą indywidualizację terapii
                                od 1- pierwszego miesiąca pobytu.
Istnieje możliwość palenia papierosów w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
W sprawie przyjęć prosimy kontaktować się pod numerem telefonu:
- Monar- Tuszyńska 106- tel: 42- 646-40-12
- Jolanta Wasilewska tel. 723-894-843
Telefon czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00- do 15.00.
 

 

  

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zapewnienie zakwaterowania podczas Wyjazdowej Sesji  Szkoleniowej organizowanej przez N.Z.O.Z. Monar w ramach realizowanego przez nas projektu Możesz Inaczej- III edycja. Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2011 roku. 


                                                                                                                               Łódź, dnia 13.12.2011 r.

 

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

 

 

            NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106  zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie zakwaterowania podczas Wyjazdowej Sesji Szkoleniowej dla 16 osobowej grupy beneficjentów Projektu „Możesz Inaczej – III edycja” realizowanego w ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie na usługę zakwaterowania prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Warunki niezbędne do realizacji zadania:

1.      Zakwaterowanie zapewnione będzie w pokojach maksymalnie 5-cio osobowych.

2.      W pokojach znajdować się będą łazienki i toalety lub zapewniony jest dostęp do łazienek i toalet znajdujących się w tym samym budynku.

3.      W łazienkach znajdują się prysznic lub wanna oraz ciepła woda dostępna jest przez 24h/dobę.

4.      W przypadku gdy zapewniony jest dostęp do łazienek i toalet, jeden prysznic i toaleta przypada na nie więcej niż 5 osób.

5.      Dodatkowo zapewnione zostanie zakwaterowanie dla dwójki opiekunów/prowadzących zajęcia w osobnym pokoju bez dodatkowych opłat.

6.      W tym samym budynku zapewniona zostanie sala z miejscami do siedzenia dla 18 osób, w której realizowane będą zajęcia, sala ta będzie dostępna dla wynajmujących codziennie w trakcie realizacji usługi w godzinach 7:00 – 24:00 bez dodatkowej opłaty.

7.      Wykonawca udostępni kuchnię, w której możliwe będzie przygotowywanie posiłków dla grupy we własnym zakresie, w tym przynajmniej jednego ciepłego w ciągu dnia.

8.      Wykonawca udostępni pomieszczenie, w którym możliwe będzie spożywanie posiłków przez grupę w tym jednego ciepłego w ciągu dnia.

9.      Wykonawca nie będzie kwaterował w tym samym budynku bez zgody zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia innych osób, niż uczestnicy Projektu oraz ich opiekunowie i osoby prowadzące zajęcia.  

10.   Miejsce zakwaterowania znajdować się będzie w górskich rejonach atrakcyjnych turystycznie na terenie Polski.

11.   Wykonawca umożliwi oznakowanie pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia szkoleniowe logo Unii Europejskiej oraz logo POKL.

12.   Wykonawca udostępni prawo wglądu zlecającemu oraz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Prawy w Łodzi) do wszystkich dokumentów ( elektronicznych i finansowych) związanych z realizacją niniejszego Projektu;

13.   Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Prawy w Łodzi) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.

 

Prosimy o pisemne przedstawienie oferty, zawierającej następujące informacje:

  1. wielkość i wyposażenie pokoi;
  2. dostęp do łazienek i toalet oraz ich wyposażenie;
  3. dodatkowe informacje o placówce (np. kuchnia i jej wyposażenie, jadalnia, sala do prowadzenia zajęć, teren wokół placówki, itp.);
  4. cenę oraz warunki płatności;
  5. informacje, jakie opłaty związane z pobytem obejmuje proponowana cena;
  6. inne informacje dotyczące placówki, mogące mieć wpływ na podjęcie decyzji przez Zlecającego.

 

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest:

· Cena  - (wartość brutto dla przedmiotu zamówienia) maksymalnie 100 pkt

Kryterium punktowe w przypadku ceny wyliczane będzie wg wzoru (cena minimalna/cena badana) x 100 pkt z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

Zamówienie zostanie udzielone  oferentowi, który zdobył największą liczbę punktów. W przypadku wystąpienia jednakowej liczbie punktów u co najmniej dwóch oferentów wybór dokonany zostanie po wnikliwej analizie porównawczej pozostałych informacji zawartych w ofercie (między innymi wielkość i wyposażenie pokoi, dostępność toalet i łazienek, wyposażenie kuchni).

 

 

 Dane Zamawiającego

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 

 

Dokładny adres do korespondencji: NZOZ Monar, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź

 

Pisemną odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres siedziby Zamawiającego: NZOZ Monar ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź  w terminie do 23 grudnia 2011r. do godziny 15:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Do oferty należy załączyć:

-ofertę cenową zgodną z załącznikiem nr 1

Nie dołączenie do oferty ww. dokumentu będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

Joanna Nowak 501 04 11 84, adres email: no_waczek@tlen.pl

 

 Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 4.01.2012 do 14.01.2012 oraz od 26.01.2011 do 5.02.2012, istnieje możliwość złożenia oferty na jeden wybrany termin lub oba terminy.

 

Instrukcja dla Oferenta

1. Opis sposobu przygotowania oferty.

a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1.

b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze na maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym

c) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

e) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem nazwy i adresu zamawiającego. Z dopiskiem „Możesz Inaczej – III edycja”

f) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania.

g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (93-305 Łódź, ul. Tuszyńska 106) w dniu 23 grudnia 2011 r. o godz.16.00.

 

Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zdobył najwyższą liczbę punktów.

2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi mailem lub faksem Oferenta o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz cena.

3. O wyniku Zamawiający powiadomi niezwłocznie mailem lub faksem wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

 


 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Wzór Oferty

 

 

 

                                                                                  ……………………………………, dnia ……

 

 

OFERTA  PLACÓWKI

 

 

 

Imię i nazwisko oferenta: ...........................................................................................................................

Adres oferenta: .........................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................................

Nr telefonu: ..............................................................................................................................................

Adres e-mail: .............................................................................................................................................

 

 

skierowana do:

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …........................... przedstawiam ofertę na zakwaterowanie grupy podczas Wyjazdowej Sesji Szkoleniowej

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki

 

Lp.

 

Oferta placówki

1

Wielkość pokoi i ich wyposażenie

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dostęp do łazienek i toalet oraz ich wyposażenie

 

 

 

 

3

Możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dodatkowe informacje o placówce

 

 

 

5

Cena i warunki płatności

 

Cena brutto podana przez Oferenta obejmuje całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego

 

 

6

Opłaty związane z pobytem wliczone w cenę

 

 

7

Inne informacje dotyczące placówki i pobytu mogące mieć wpływ na wybór oferty

 

 

Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do

przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego. Zasoby rzeczowe i materialne oferenta są wystarczające do realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

……………………………………

pieczątka Oferenta

 

…...………………………………………………

data i podpis osoby uprawnionej

 

  

 

 

 

 

PRZYJĘCIA OŚRODEK KRÓTKOTERMINOWY

 

Od 1 paździenika br. rozpoczeliśmy rekrutację do krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Czas trwania terapii - 6 miesięcy.

Warunki przyjęcia :    

* wiek : 18-25 lat 

* płeć : kobiety i mężczyźni

* motywacja do pracy nad sobąa

* mile widziane wcześniejsze doświadczenia w terapii

Program zakłada dużą indywidualizację terapii

od 1-wszego miesiąca pobytu.

Istnieje możliwość palenia papierosów w wydzielonym miejscu na terenie Ośrodka .

W sprawie przyjęć prosimy kontaktować się pod nr tel.:

* Monar - Tuszyńska 106 - tel. 0 42 646 40 12

* Jolanta Wasilewska tel. 0 723 894 843


 

13 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY: 

 9 MIESIĘCZNY PROGRAM TERAPII


25 LAT TRADYCJI W PRACY Z MŁODZIEŻĄ UŻYWAJĄCĄ ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE.


DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW, Z BOGATYM DOŚWIADCZENIEM.


OD 5 LAT STATUS OŚRODKA STAŻOWEGO (PLACÓWKI WZORCOWEJ DLA PRZYSZŁYCH CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ)

 INDYWIDUALNA OPIEKA TERAPEUTYCZNA OD PIERWSZEGO TYGODNIA POBYTU.


REGULARNA PRACA Z RODZINĄ PACJENTA.


MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI OD PIERWSZEGO DNIA POBYTU W OŚRODKU NA POZIOMIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.


MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ POPRZEZ KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, INFORMATYKI, WARSZTATÓW MUZYCZNYCH I KULINARNYCH, JAZDY KONNEJ, TURYSTYKI ROWEROWEJ, KURSY ZAWODOWE.


DLA CHĘTNYCH MOŻLIWOŚĆ TRENINGÓW I GRY W KLUBIE PIŁKARSKIM KOTAN OZORKÓW (JUNIORZY I SENIORZY)


CYKLICZNE OBOZY TERAPEUTYCZNE (LATO, ZIMA) DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN W FORMIE SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, OBOZÓW ROWEROWYCH, NARCIARSKICH, KONNYCH.

 MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA TERAPII I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POSTREHABILITACYJNYM W HOSTELU W ŁODZI.


MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA NA TERENIE OŚRODKA (JAKO ELEMENTU TERAPII) Z PROFESJONALNEJ SIŁOWNI, STUDIA NAGRAŃ, SAUNY, PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, PRACOWNI KULINARNEJ.


W TRAKCIE POBYTU MASZ SZANSĘ NA UKOŃCZENIE KURSU ZAWODOWEGO I NABYCIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOSCI ŻYCIOWYCH. (GOTOWANIE, REMONTOWANIE, UPRAWA ZIEMI, KONTAKTY Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. HODOWLA ZWIERZĄT, DBANIE I KREOWANIE SWOJEGO OTOCZENIA)

MONAR POMAGA